; ; ;: מסכת הוריות מן תלמוד בבלי : ...עם פירוש רש״י, תוספות ותוספות ישנים ופסקי תוספות, רבינו אשר וקצור פסקי הרא״ש ... ופירוש המשניות להרמב״ם (1911);- (unbekannt), Von Hand: Notiz; 'אסר לכתוב על הספר'.
[BLANK]

- (unbekannt), Von Hand: Notiz; 'אסר לכתוב על הספר'.

Provenienzhinweis

Identifier/Permalink:
Object 15701
Grundtyp
Von Hand
Interpretation
Notiz
Text
אסר לכתוב על הספר
Leserlichkeit
Interpretiert
Description
Erste Wort unsicher, danach: (Es ist verboten) über das Buch zu schreiben