; ; ;: מסכת הוריות מן תלמוד בבלי : ...עם פירוש רש״י, תוספות ותוספות ישנים ופסקי תוספות, רבינו אשר וקצור פסקי הרא״ש ... ופירוש המשניות להרמב״ם (1911);- (Talmud Thora Ez Chaim e.V. (Berlin)), Von Hand: Name, Berufsangabe/Titel/Branche; 'Talmud Thora Ez Chaim'.
[BLANK]

- (Talmud Thora Ez Chaim e.V. (Berlin)), Von Hand: Name, Berufsangabe/Titel/Branche; 'Talmud Thora Ez Chaim'.

Provenienzhinweis

Identifier/Permalink:
Object 17606
Grundtyp
Von Hand
Interpretation
Name
Berufsangabe/Titel/Branche
Text
Talmud Thora Ez Chaim
Leserlichkeit
Interpretiert