• ; ; ;: מסכת הוריות מן תלמוד בבלי : ...עם פירוש רש״י, תוספות ותוספות ישנים ופסקי תוספות, רבינו אשר וקצור פסקי הרא״ש ... ופירוש המשניות להרמב״ם (1911);- (Wachtel[?], Brigitte[?]), Von Hand: Name; 'Wachtel[?]
'.
    [BLANK]
- (Wachtel[?], Brigitte[?]), Von Hand: Name; 'Wachtel[?]
'.
- (Wachtel[?], Brigitte[?]), Von Hand: Name; 'Wachtel[?]
'.

- (Wachtel[?], Brigitte[?]), Von Hand: Name; 'Wachtel[?] '.

Provenienzhinweis

Identifier/Permalink:
Object 215053
Grundtyp
Von Hand
Interpretation
Name
Text
Wachtel[?]
Leserlichkeit
Unleserlich (zu prüfen)