; ; ;: מסכת הוריות מן תלמוד בבלי : ...עם פירוש רש״י, תוספות ותוספות ישנים ופסקי תוספות, רבינו אשר וקצור פסקי הרא״ש ... ופירוש המשניות להרמב״ם (1911);- (Wachtel[?], Brigitte[?]), Von Hand: Name, Annotation; 'Wachtel[?]
Brigitte[?]
ist d'. ;- (Wachtel[?], Brigitte[?]), Von Hand: Name; 'Wachtel[?]
'.
[BLANK]

- (Wachtel[?], Brigitte[?]), Von Hand: Name, Annotation; 'Wachtel[?] Brigitte[?] ist d'.

Provenienzhinweis

Identifier/Permalink:
Object 215054
Grundtyp
Von Hand
Interpretation
Name
Annotation
Text
Wachtel[?] Brigitte[?] ist d
Leserlichkeit
Unleserlich (zu prüfen)